Anders-Lennart feat. Mr SºNiLO

Han vaknade av kackerlackväckarklockans envetna gnagande även denna morgon. Denna morgon som var inledningen på ännu en ny dag. En dag så olik alla andra dagar. Men ändå så välbekant. Mest välbekant var värken i nacken som han ådragit sig vid rymdkraschen. Denna dag skulle innehålla ett möte med PsiWin. Detta möte skulle innebära att Anders-Lennart än en gång skulle komma att känna suget efter att resa. Resa till okända platser. Ja, Anders-Lennart skulle, när denna dag övergick i kväll, vara besatt av tanken att få känna känslan av gräs som kittlade hans små nakna fötter, på en plats som aldrig tidigare fått möjligheten att kittla en turists fötter. Det som PsiWin skulle kittla Anders-Lennart i öronen med var följande:
Mahalaga, dtta ord, eller ska vi säga namn har sitt ursprung i D djupare regnskogarna i dn ännu icke upptäckta världsdelen Memorex.
Memorex är tillsynes inte alls någon stor världsdel men i och med D djupare regnskogarna som är så djupa så världsdelen blir både jobbig, svår och arbetsam att ta sig över till fots så känns dt stort och största anledningen till att dt är N världsdel är för att D människor och djur som lever där och D växter som växer upp där innan D flyttar, är i sin egen värld.
Dtta i och med att världsdelen är oupptäckt, dt gör oxå att dt är N väldigt speciell världsdel och del av världn.

I världsdelen Memorex ingår dt tre länder i N ypperligt minimal storlek för att kunna samspela på samma yta. Länderna ligger på varandra och över hela Memorex för att göra dt komplicerat, så komplicerat så att ingen utanför Memorex ska kunna förstå hur dt går ihop sig och fungerar medans D som själva bor inom memorex gränser vet allt om dt. Dtta allt för att kunna kalla sig visa. Dt är nu som vi börjar komma fram till N förklaring.
Studerar man ordt vis och delar upp dt i sina tre beståndsdelar så är D tre: v, i, s. Dessa tre beståndsdelar v, i, s, är väldigt viktiga för att kunna komma in i dt filosofiska tänkande som D vise använder sig utav. Vi börjar med att titta på dn första beståndsdelen I. Anledningen till att just I är dn första beståndsdelen har vi kommit fram till beror på deras sätt att se på siffror kombinerat med D alfabetniska bokstäverna, dt som är huvudpoängen här är att dt sätt som man ofta skriver första på, 1:a vilket via N bildlig tolkning blir I:a.
I:a står för två ord: imp och ares. Vi går över till att hitta N djupare förklaring till dessa ord. Impares som dt blir eftersom man ska slå ihop dem av anledningen att ares är namnet på N släkt och imp är N förkortning på imperative. Ur dtta får vi impertive av Ares vilket blir impares.
Andra beståndsdelen är sises, av anledningen att sises går att skriva i andra färgkombinationen bättre än dn tredje beståndsdelen av vis som är veres. Sises är N skicklig kombination som sällan skådats, ur dtta ord får man fram små ord och ett gemensamt sammansatt följt av N släktförkortning.
Sant, interna, samlori, ellse av salakt, dtta är dt som du får fram om du skriver ut förkortningen till dn mening som dn står för. Kvar har vi nu dn tredje och sista beståndsdelen veres.
Veres består av ver och es, båda förkortningar. Ver står för vernans, es står för eskares, vilket då bildar vernans av eskares. Eskares är då släktnamnet.
D tre släkterna som vi nu har, ares, salakt och eskares är D som styr D tre länderna.

Vi ska nu redogöra vilka släkten som styr vilka länder och vi tar dt i samma ordning som beståndsdelarna i vis. Då börjar vi med släkten ares som styr landt Hantiras, salaktsläkten styr Lalisa och Eskares styr markele. Om man nu ur varje bokstav i ordt vis och i dn ordningen tar fram varje släkt som finns representerade i varje bokstav tar D två första bokstäverna i dt land som D styr får man fram Mahala.
Man har forskat i varför man ska ta två bokstäver i början av landts namn och inte tre, men tänk då efter går du med näsan före in i N skog och utan att vända dig om går ut ur skogen igen som du nyss gick in i så går du baklänges ut, vilket betyder att från tre som är antalet bokstäver i vis och antalet släkter i Memorex måste man nu räkna baklänges och hamnar då på två.
Om man då åter studerar namnet Mahala upptäcker man att ur ordt eller ska vi säga med hjälp av ordt vis har vi fått fram Mahala och att dt nya frågetecknet hamnar på ga.
Dt som befolkningen i Memorex har tänkt på när D tagit fram namnet Mahalaga är dn stora sanningen som för dem uppenbarade sig att går du uppför N trappa så måste du gå hela vägen för att komma ända ner igen. Ända ner är i dt här fallet när du räknar upp från tre och ner som du går i trappan till nedanför vilket är likamed inget trappsteg som innebär noll trappsteg.
Noll är dt heliga tecknet för Memorex, världsdelen med tre länder men utan några gränser inom världsdelen Memorex.
För att komma till noll från tre måste man gå från tre till två, från två till ett, och ifrån ett till noll.
Man kan undra varför D går från tre till noll, anledningen är att du har tre länder med samma gränser, vilket innebär att du går från dessa tre länder till noll uppdelning av världsdelen.
Varifrån hittar man ga som är D sista två bokstäverna i Mahalaga. Ga är N förkortning utav ordt Gabbet, namnet på dt heliga tecknet och visheten i Memorex.

Dtta är anledningen till uppkomsten av Mahalagamännen, dessa män som är D tre högste inom varje släkt.

PsiWin säger, som enda tillägg till ovan: Eyb, Eyb!!
 © mitt i deklarationstiderna året 1997: Mr Z
 

Z