※ Bots without Boots ※

an #OnGoingPoem af #MrZ ✒ 🔗 #renku 🔗 連句


~ 📘 21. ~

Bot Kam
Kam Bot
Kamera Bot
Kamma Eran Bot
Bot Kammar Er
Bot Kamera
Bot Era
Er Bot
En Bot
Bot En
BotEn
Bot1
BotHen
Bot Hen
Hen Bot
Home Bot
Bot Home
Hem Bot
BotHem
Bot Ham
Bot Hamn
Bot Port
Port Bot
Portvins Bot
Port Wine Bot
Port Bot Wine
Port Bot Mine
Sort Bot Mine
Sort of Bot Mine
Sort Bot of Mine
Sort Bot Run of Mine
Stor Bot of Mine
Great Bot of Mine
Big Bot of Mine
Bot of Mine
Mined the Bot
Mined the Byte Bot
the Byte Bot
Byte's Bot
Bot's Byte
Bot Byte
Bot Byter Bot
RoBot Byter Bot
Bot Byter RoBot
RoBot Byter RoBot
RoBot Ryter Bot
Bot! Ryter Robot
BötesBeloppsBot
Bötes Bot
Mötes Bot
Meeting Bot
Meet the Bot
Meet.Bot
MeetBot
MeatBot
I, MeatBot
Me at Boat
Met at Bot
BotMet
BotMätt
BotRätt
RättBot
RättsBot
Rätt till Bot
Rights to Bot
Claim that Bot
Reclaim the Bot
Reclaim the Streets Bot
Claim the Streets Bot
Calm Street Bot
Calm the Bot
Calm Bot
Calmar Bot
Calmar LMV Bot
Calmar LMV RoBot
Kalmar ReBoOT
Kalmar the Boat
Bot Visar Kalmar
Vis Kalmar Bot
Since This Bot
Bot This Since
Bot This Sins
Sins This Bot
Scoop This Sins Bot
Scoop This Bot
Scrop This Bot
Scorp That Bot
ScorpBot
Corp Bot
Corps Bot
Clouds BoT
Cloudflare Bot
Bot 451
451 BOTs
Code 451 Bot
Status Code 451 Bot
Error 451 Code Bot
Error Bot
Syntax Error Bot
Syntax Bot Error
~ part of the Third 1000 lines ~

created & © by: Mr Ɀ 2016 -

  Z